Mitt-i-ST-rapport (skriven av Ulf Måwe, kompetensvärderare)

ST-läkare: Patrik Warg

Handledare: Sonia Bertogna

Kompetensvärderare: Ulf Måwe

Praktikdag: 2011-04-26

Plats: Stadsvikens vårdcentral, Luleå

Introduktion


Du har en lång och i ST-sammanhang annorlunda erfarenhet av arbete, långt innan påbörjade

din anställning som ST-läkare vid Stadvikens vårdcentral. Ditt yrkesliv är indelat i två faser,

och även om skillnader i arbetsförhållanden mellan inom och utom läkararbetsmiljöm är

betydande, bär du med dig en rik erfarenhetsbank och en välutvecklad förmåga att kunna göra

kliniska bedömningar.


På basen av din portföljsammanställning, medsittning vid 3 konsultationer, och samtal med

handledare, diskussion kring arbetssituationen, arbetssätt mm, görs denna

kompetensvärdering som grund för fortsatt tjänstgöring och ett livslångt lärande.

Medicinsk kompetens


Du har kompletterat en lång erfarenhet från arbetslivet med en välplanerad ST enligt gamla

målbeskrivningen. Du har de flesta sidoutbildningsaktiviteterna bakom dig vid det här laget,

och saknar i stort sett om äns det bara enstaka tjänstgöring. I din ”portfölj” ser man en

välbalanserad sammanställning av kurs- och andra fortbildningsaktiviteter som inte lämnar

något övrigt att önska.


Du har en god undersökningsteknik och känner dig visar trygghet i dina medicinska

kunskaper i konsultations ögonblicket. Det finns en stark och uttalad drivkraft att lära dig nya

saker. Jag har under medsittningen inte fått syn på några brister som behöver åtgärdas. Din

handledare påpekar att du har ett mycket bra kliniskt handlag. Du är högkompetent

medicinskt.


1

Rekommendation:Forstätt på inslagen väg. Möjligen skulle skrivningsfrågorna i SFAMs

specialistexamen tillsamman med road kollega vara en trevlig professionell utvecklings

sysselsättning för er. ”Feeling like a fraud” fenomenet/syndromet är värt att studera eftersom

jag anser dig fullärd i allmänmedicin vad avser specialist nivån/ mäster nivån. Min

uppfattning är att du har ett omdöme som klarar att bedömma när du är fullärd specialist.

Litteratur: Om feeling like a fraud

Kommunikativ kompetens


Du är som du vet en lysande kommunikatör och högkompetent.Det finns alltid förbättringar

att göra när det gäller konsultationsteknik. Men du har inga brister i det jag såg att täta till. Jag

kan konstatera att du har en synnerligen effektiv och god och säker konsultationsstil. Du är

bra på att sätta gränser på ett vänligt sätt. Humorn är med som fint redskap. Du är tydlig och

kan leverera bra förklaringar när det efterfrågas.Du är utsökt i din skriftliga dokumentation.

Rekommendation Bli lat, laid back! Låt patienten göra än mer av arbetet. Ta över skrivandet

av journaler från sekreterarna och ta in dem i rummet för att ta upp direkt diktat med patienten

närvarande. Låt sekreterarna lära dig alla gömslen och trix i datorsystemet. Låt dem lära dig

att skriva fortare och bättre. Osv osv – allt för att de ska ha lika mkt arbete från dig som

tidigare och ändå du ska få det så att din superkompetens på skrivande kommer mer till sin

rätt.


Litteratur Kirsti Malterud


Ledarskapskompetens

Du har en god förmåga att sammanväga anamnes och kliniska fynd som grund för att fatta

medicinska beslut. I den kliniska situationen demonstrerar du gott ledarskap. Du känner dig

trygg i det och utstrålar tillit. Det var vad jag såg under dagen och kunde värdera.

Rekommendation:

Management by Puh.

Insikt i forskning och kvalitetsarbete

Du skriver ju i olika sammanhang. Säkert är något av det sådant som passar in om du tittar på

skriften Skrivande allmänläkare en handledning för uppsatsskrivare http://sfam.se/media/

documents/pdf/Supplement1_03.pdf . Skippa det traditionella naturvetenskapliga upplägget

utan tillämpa något som passar in på ditt sätt att skriva inom andra vetenskapliga fakulteterna

ssk de humanistiska. Varför inte ta och som ett led i att få det latare och lättare skriva dig fri

från dina onödigt och traumatiserande höga krav på dig själv. Skriva dig till en laid back


2

inställning till livet och särskilt det professionella dito. Och ta hjälp av sådana den sfären.

Typ: Var med på ett seminarium med Merete Mazzarella och eller Ingla Josefsson osv..

Sammanfattning

Du är jämfört med mången kollega jag sett osedvanlig fullgången som specialist i

allmänmedicin. Självklart skall du känna dig som sådan annars är du inte klar. Fixa det!

Hjälper dig gärna . Lägg upp nästa lärande cykel i ditt livslånga lärande. Jag tycker du ska

ta till SFAMs ASK upplägg. Ställer mer än gärna upp som mentor . Gör en recertifierings

övning om 5 år med lika stramplanering dit som din specialiseringstjänstgöring har varit.

Avskaffa känslan att inte räcka till omedelbart.

Så som du beskrev kan du inte ha det. Och fortsätt t.ex. genom att göra din ASK till en

åtgärdsplan att göra det. Skaffa terapeut, Mentor och Coach. Auskultera hos förbilder. Feeling

like a fraud hantera. Skaffa FQ grupp till detta. Bygg vidare på känslan att Stadviken är ditt

professionella hem och din kollegor och medarbetare är din professionella familj. Ta till dig

hotbilder som du cyniskt tillgodo gör dig och fjärma dem från ditt känslomässiga området till

intellektuella området för systematisk bearbetning på ett icke ångestskapande sätt. Behåll

listade genom er gemensamma professionella kraft. Häng med på att göra en motion till

SFAMs fullmäktige i Luleå om optimal allmänmedicink verksamhet.

Den här värderingen kommer lite väl sent sett i det sammanhanget, men kan likväl vara ett bra

avstamp mot ditt livslånga lärande vilket du inte verkar vara främmande för. Kör pedagogik

enligt Vygotskijs praktik och Leif Strandberg (författare från Piteå till Vygotskij i praktiken.

Bland plugghästar och fusklappar) eller enligt avhandlingen Vad är en bra lärare

…………..Eller enligt f.d. sjukgymnastläraren Berit Ekblom (”slipa ditt intellekt” ”ta eget

ansvar för det man lär sig”).


SWOT analys enligt Sonja - handledaren var mitt i prick. (Bl.a. Du måste tro på dig själv) Din

valda livsledsagare analys var likaså mitt i prick:” Du är alldeles för bra för att ha så dåligt

självförtroende. Min rekommendation: Fixa det!

Gå vidare från Olof Larsson till inter ….terapeut som du beskrev. Fixa det!

Gör så till ett färdigt förslag bl.a. så du har underlag vid förhandlingarna till anställning i din

familj.Låt Robert Svartholm förhandla åt eller med dig. Förhandla aldrig ensam med

överheten även den har ett vackert uttryck som i Kristina.

Överenskommelse:


3

• Jag gör en traditionell floskler rapport som denna. Jag menar exakt det som står men

den har nog ändå inte djupet som leder till att du får kraft till förändring – därför

floskler.

• Du skriver om vår dag på ditt sätt. Jag hänger på och bygger vidare till en gemensam

dialog rapport.

• Du gör ett utkast till villkor för fast anställning dvs tillsvidare anställning som

specialist i allmänmedicin vid Stadsvikens vårdcentral i Luleå .

• När detta är klart skickar du in påskrivna handlingar till Socialstyrelsen före

midsommar 2011.

• Jag ställer gärna upp på och i din planering , genomförande och uppföljning av din

ASK. Låt mailen regna jag har paraply.

Ernäs 2011-04-26

Ulf Måwe

Ulf Måwe

Diplomerad kompetensvärderare av SFAM (Svensk Förening för Allmänmedicin)